Wyposażamy Sklepy
Wyposażamy sklepy
Wyposażamy Biura
Wyposażamy biura
Wyposażane sklepy przez ABM
Realizacje

 

Zapytanie ofertowe: transport stoiska targowego EuroShop 2020


logo dofinansowania do transportu na targi

Kraków, dnia 27.01.2020r.

Zapytanie ofertowe

w ramach projektu „Wzrost aktywności międzynarodowej ABM SA na rynkach docelowych Austrii, Bułgarii, Niemiec i Wielkiej Brytanii”

Realizowanego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2   Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

I. Dane Zamawiającego:

ABM Spółka Akcyjna

ul. Dobry Początek 6 , 30-798 Kraków

II. Szczegóły dotyczące zamówienia-opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest transport stoiska targowego: eksponatów-mebli, elementów zabudowy na targi EUROSHOP, odbywających się w terminie 16-20.02.2020r. Miejsce targów: MESSE DUSSELDORF, D-40474 Düsseldorf, Am Staad   Niemcy.

 

Ładunek: 6m długość, ładowność samochodu: 3,5tony

 

III. Termin i warunki realizacji:

 

Termin: 13-14.02.2020r- Kraków –Niemcy (Dusseldorf), 21-22.02.2020r. Niemcy (Dusseldorf)-Kraków. Dokładne dni wyjazdu i powrotu zostaną ustalone z Wykonawcą w porozumieniu z organizatorem targów.

Godziny do uzgodnienia przed realizacją usługi.

 

IV. Kryteria i sposób oceny ofert:

 

Kryterium wyboru oferty: najniższa cena

V. Termin, miejsce składania ofert:

1. Ostateczny termin składania ofert: 05.02.2020r.

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres mail: a.luczak@abm.com.pl lub w formie papierowej na adres siedziby Zamawiającego : ul. Dobry Początek 6 , 30-798 Kraków z dopiskiem " Oferta na transport stoiska targowego"

3. Oferta powinna zawierać:

a) nazwę oferenta oraz jego dane teleadresowe (adres, dane kontaktowe, itp.)

b) cenę netto ,

e) termin i warunki płatności

4. osoba do kontaktu w ramach zamówienia: Anna Łuczak, tel. 603  322  292, mail: a.luczak@abm.com.pl

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Oferty mogą składać wyłącznie podmioty posiadające dobrą sytuację finansową, które nie znajdują się w stanie likwidacji lub upadłości.

2. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

3. Wykonawca musi posiadać ważna polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej działalności transportowej.

 

« Powrót