Wyposażamy Sklepy
Wyposażamy sklepy
Wyposażamy Biura
Wyposażamy biura
Wyposażane sklepy przez ABM
Realizacje

 

Regulamin konkursu "Marzenia naszych Dzieci"


Postanowienia ogólne Regulaminu
1. Organizatorami akcji „Marzenia naszych dzieci” jest:
ABM SA z siedzibą w Krakowie, ul. Dobry Początek 6, 30-798 Kraków.
2. Akcja „Marzenia naszych dzieci”, zwana dalej Konkursem, będzie przeprowadzona w dniach 10.05.2023 – 31.05.2023.

Warunki i zasady udziału w Konkursie
3. W Konkursie mogą wziąć wszyscy pracownicy ABM, którzy chcą zaprezentować pracę swojego dziecka w wieku do 18 lat.
4. Dowolną pracę o tematyce  „Marzenia naszych dzieci”  należy dostarczyć do siedziby firmy na adres ul. Dobry Początek 6, 30-798 Kraków.  Praca powinna być podpisana – (imię i nazwisko pracownika)/ (imię dziecka)”
5. Każda osoba, która dostarczy prace wyraża zgodę na publikację wizerunku swojego dziecka na stronach firmowych ABM, w materiałach promocyjno-marketingowych ABM oraz w serwisach społecznościowych ABM. Zgoda jest przyznana bezterminowo.
6. Nadesłane prezentacje oceni Komisja, która będzie się składała z maksymalnie 7 osób - pracowników ABM.
7. Komisja weźmie pod uwagę:
a) sposób i jakość przygotowanej pracy
b) oryginalność pracy
c) pracochłonność
d) samodzielność
e) inwencję twórczą
7. Komisja wybierze Zwycięzcę podczas spotkania w dniu 1.06.2023
8. Dane zwycięzcy (imię dziecka) wraz z prezentacją zostaną opublikowane w dniu 1.06.2023 w grupie na FB „ABM po godzinach”.
9. Decyzja Komisji dotycząca Zwycięzcy jest ostateczna i niepodważalna, nie podlega reklamacji.
10. Komisja ma prawo podzielić nagrodę główną i przyznać ją kilku dzieciom lub nie przyznać nagrody głównej w ogóle.

Nagrody
11. Nagroda główna – jednorazowe stypendium w wysokości 500 zł na rozwój pasji dziecka.
12. Wszystkie dzieci, biorące udział w Konkursie otrzymają nagrody pocieszenia w postaci drobnych upominków.
Postanowienia końcowe
13. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie https://www.abm.com.pl/regulamin-konkursu
14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem
15. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji określone w regulaminie https://www.abm.com.pl/regulamin-konkursu
16. W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Konkurs "Marzenia naszych Dzieci"

« Powrót