Wyposażamy Sklepy
Wyposażamy sklepy
Wyposażamy Biura
Wyposażamy biura
Wyposażane sklepy przez ABM
Realizacje

Zapytanie ofertowe: zabudowa stoiska na targi EuroShop 2020


logo dofinansoania do EUROSHOP 2020


Kraków, dnia 10.01.2020r.

 

Zapytanie ofertowe

w ramach projektu „Wzrost aktywności międzynarodowej ABM SA na rynkach docelowych Austrii, Bułgarii, Niemiec i Wielkiej Brytanii”

Realizowanego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2   Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

I. Dane Zamawiającego:

ABM Spółka Akcyjna

ul. Dobry Początek 6 , 30-798 Kraków

II. Szczegóły dotyczące zamówienia-opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zabudowa stoiska targowego na którą składają się: 1)projekt zabudowy stoiska wystawienniczego, 2)zabudowa   standard, 3)zabudowa dedykowana- spersonalizowana  4)montaż i demontaż stoiska targowego na imprezę targowo-wystawienniczą na targach EUROSHOP, odbywających się w terminie 16-20.02.2020r. Miejsce targów: MESSE DUSSELDORF, D-40474 Düsseldorf, Am Staad  

Wymiary stoiska: 53 m² ( 6x9 m), stoisko narożne.  Załącznik nr 1- plan stoiska

UWAGA: Na planie stoiska wskazano hydrant, który znajduje się na wynajętej przez nas powierzchni.

1. Projekt stoiska targowego: przygotowanie projektu zabudowy stoiska targowego o wymiarach 53 m², (wys. zaplecza   -4 m, wysokość pozostałych  ścian 3m), stoisko narożne. W projekcie należy uwzględnić wydzieloną ściankami lub w inny sposób  strefę zaplecza, ekspozycji, rozmów. Projekt stoiska powinien uwzględniać zaplanowane przez Zamawiającego elementy zabudowy dedykowanej  tj. prototypy systemu wystawienniczego dla sklepów  opisane w pkt „zabudowa dedykowana”. W projekcie stoiska należy uwzględnić elementy graficzne, podświetlane. Elementy stoiska i grafika muszą być spójne z grafiką  identyfikującą firmę (kolor fioletowy, owalne lub okrągłe elementy nawiązujące do logo firmy, grafiki itp.)

2. Zabudowa standard - skompletowanie oraz wypożyczenie lub wykonanie następujących elementów:

- konstrukcja stoiska: ścianki działowe stoiska wykonane z profili wystawienniczych 8x8 cm.

- poszycie ścian stoiska wykonane z   materiału, z grafiką wielkoformatową rozpinany na profilach,

-3 stoły do rozmów mieszczące w sumie  10 osób, podstawy wykonane ze stali inox, blaty 80x80 cm z nadrukiem full-kolor (grafika zostanie dostarczona przez nas w postaci pliku graficznego)

- 10 szt krzeseł utrzymanych w kolorystyce firmowej fiolet lub popiel,  najchętniej tapicerowane.

- 2 hokery

- podwieszenie z oświetleniem metahalogenowym wg wykonanego schematu. Elementy użyte przy montażu podwieszenia powinny spełniać normy niemieckie w zakresie systemów podwieszeń, do oferty prosimy załączyć certyfikaty TUV.
Dopuszczalną wagę i dokładne długości poszczególnych elementów podwieszenia oraz ilość lamp podano w Załączniku nr 2-dane techniczne dot. podwieszenia i oświetlenia.

- podłoga systemowa H15 cm z licem z płyty mdf+ wykładzina szara dywanowa z ewentualnymi elementami fioletowymi.

- czytelna identyfikacja wizualna firmy: logo, kasetony z grafiką   z wykonanych realizacji -4szt grafiki (rozmiar minimum 2x1,5 m). Podświetlenie grafik.

- zaplecze stoiska ok. 4-6 m2. Niezbędne wyposażenie zaplecza: stolik pod ekspress, wypożyczenie: ekspresu do kawy i lodówki, 4 regały o wysokości 2,4 m (6 półek w każdym), wieszak na ubrania.

- drzwi na zaplecze osadzone na aluminiowej ościeżnicy, pełne, wypełnione płytą meblową, zamykane na zamek.

-ścianka wolnostojąca, oddzielająca strefy stoiska wys ok 3m na stelażu aluminiowym z grafiką tkaninową,

- rozprowadzenie elektryki na stoisku, okablowanie, nadzór nad montażem i demontażem podwieszenia i stoiska targowego

Wszystkie elementy stanowiące zabudowę stoiska muszą być dopuszczone do stosowania podczas imprez targowych, zgodnie z wytycznymi organizatora targów.

3. Zabudowa dedykowana powinna zawierać:

- 3 moduły naścienne + 3 elementy wolnostojące (2 stoliki + gondola) - prototypy systemu wystawienniczego dla sklepów według załączonych zdjęć i rysunków technicznych. Materiał: rura metalowa + drewno+ mdf.   Załącznik nr 3: Zdjęcia i rysunki techniczne.

- ladę z płyty meblowej fornirowanej lakierowanej 150x60x110 (h) cm , logo firmy wyfrezowane na froncie, funkcjonalne wyposażenie lady –3 szuflady, 3 drzwiczki zamykane na zamki.

- ściana  reklamowa o powierzchni minimum 5 m2 z hasłami reklamowymi (min 7 haseł- treści do ustalenia przy zatwierdzaniu projektu)

- Dopuszczalne inne elementy dekoracyjne.

4. Montaż stoiska targowego zgodnie z przekazanymi wytycznymi przed rozpoczęciem targów:14-15.02.2020, demontaż 20-21.02.2020 po zakończeniu targów.

 

III. Harmonogram realizacji zamówienia:


1: Projekt stoiska targowego - wstępna wizualizacja wraz z ofertą do dnia 21.01.2020r.

2: Zabudowa stoiska standard - do 10.02.2020r
3: Zabudowa dedykowana- do 10.02.2020r

4: Montaż i demontaż stoiska: montaż 14-15.02.2020, demontaż stoiska 20-21.02.2020r. Szczegóły dotyczące dni i godzin montażu podane zostaną po zatwierdzeniu oferty.

 

Ostateczny termin realizacji zabudowy stoiska to 10.02.2020r, do tego czasu wszystkie elementy zabudowy standardowej i dedykowanej muszą zostać wykonane i sprawdzone przez dział jakości ABM. Szczegóły do ustalenia po zaakceptowaniu oferty.

 

IV. Kryteria i sposób oceny ofert,

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

Maksymalna liczba punktów do uzyskania- 100pkt


1. Termin realizacji: zgodny z harmonogramem: kryterium obligatoryjne. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które spełnią kryterium nr 1, czyli te których termin realizacji będzie zgodny z harmonogramem.

2. Cena netto zamówienia: 100pkt

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów, ofertom pozostałym przypisana zostanie odpowiednio niższa liczba punktów wg wzoru:

Oferta o najniższej cenie netto

--------------------------------------  x 100

Oferta porównywana cena netto

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta oferta która uzyska najwyższą liczbę punktów oraz spełni pozostałe wymagania  zapytania ofertowego. 

V. Termin, miejsce składania ofert:

1. Ostateczny termin składania ofert: 21.01.2020r godz. 12.00

2. Oferty należy składać : w formie pisemnej  osobiście w sekretariacie siedziby firmy lub pocztą  na adres siedziby Zamawiającego : ul. Dobry Początek 6 , 30-798 Kraków z dopiskiem " Oferta na zabudowę stoiska targowego" lub w formie elektronicznej (w postaci podpisanego skanu) na adres mail: a.luczak@abm.com.pl

Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do Zamawiającego.

3. Oferta powinna zawierać:

a) nazwę oferenta oraz jego dane teleadresowe (adres, dane kontaktowe, itp.)

b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w nawiązaniu do specyfikacji zawartej w zapytaniu ofertowym,

c) termin realizacji zamówienia,

d) cenę netto ,  cenę brutto

e) proponowany  termin i warunki płatności

f) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym

4. osoba do kontaktu w ramach zamówienia: Anna Łuczak, tel. 603  322  292, mail: a.luczak@abm.com.pl

Warunki udziału w postępowaniu:

1. Oferty mogą składać wyłącznie firmy, które posiadają min. 5 letnie doświadczenie w realizacji podobnych zamówień, tj. doświadczenie w projektowaniu i zabudowie stoisk targowych na targach międzynarodowych, w tym zrealizowały co najmniej 30 stoisk na targach zagranicznych i są w stanie się takimi realizacjami wykazać.

2. Oferent załączy wybrane referencje potwierdzające realizację działań objętych Zamówieniem na targach zagranicznych lub przykładowe realizacje wykonane na zagranicznych targach. 

3. Oferty mogą składać wyłącznie podmioty posiadające dobrą sytuację finansową, które nie znajdują się w stanie likwidacji lub upadłości.

4. Oferta musi zostać złożona na załączonym druku: zał. 4

5. Oferty należy składać na całość działań opisanych w ofercie,  nie dopuszcza się ofert cząstkowych.

6. Do oferty należy załączyć wstępny projekt i  wizualizację stoiska targowego.

7. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

 

Lista dokumentów/ oświadczeń  wymaganych od Wykonawcy

1. Do oferty należy załączyć wstępną wizualizację stoiska targowego.

2. Oferta powinna być złożona na formularzu –załącznik nr  4,

3. Do oferty należ załączyć przykładowe realizacje.

3. Do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych - wzór oświadczenia załącznik nr 5.

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Plan Stoiska

2. Dane techniczne, dotyczące oświetlenia i podwieszenia

3. Specyfikacja do zabudowy dedykowanej

4. Formularz ofertowo-cenowy wraz z oświadczeniem

5. Oświadczenie o braku powiązań

6. Zapytanie ofertowe - treść.

 

 

 

« Powrót